• Język: Polski
  • Zmień

Język:

Koszyk

Polityka prywatności

Informacja o Polityce prywatności PHU Rolmax

1.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest PHU Rolmax Gabriel Kurzyna z siedzibą przy ul. Piaseckiej 208 w Świdniku, e-mail: rolmax@rolmax.net.pl

2. 

W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy o kontakt z wyznaczonym pracownikiem, tel. 81 723 69 60, e-mail: rolmax@rolmax.net.pl lub pod adresem: PHU Rolmax Gabriel Kurzyna, ul. Piasecka 208, 21-040 Świdnik.

3.

Cel przetwarzania danych:

Pani/Pana dane podlegają przetwarzaniu w związku z przeprowadzonymi transakcjami handlowymi i/lub wystawionymi na Pani/Pana dane ofertami handlowymi i/lub wyrażonymi odrębnymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych. Dane podlegają gromadzeniu i przetwarzaniu na podstawie umowy oraz zgodnie z wyraźnym i prawnie uzasadnionym interesem firmy, a także – pod warunkiem uzyskania Pani/Pana wyraźnej zgody – do celów marketingu.

4.

Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne w związku z, prowadzoną przez PHU Rolmax Gabriel Kurzyna, działalnością handlową, w tym w szczególności do:


 umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego PHU Rolmax pod adresem: www.rolmax-sklep.pl, w tym: zakładania i zarządzania kontem w Strefie Klienta oraz zapewnienia obsługi realizowanych przez Pana/Panią transakcji i rozwiązywania ew. problemów technicznych;  realizacji zawartych umów handlowych, zawierania nowych umów handlowych i przygotowywania ofert handlowych;  obsługi zgłoszeń gwarancyjnych, reklamacyjnych i innych zgłoszeń związanych z obsługą posprzedażową, w tym obsługą związaną z zamawianiem i zakupem części zamiennych oraz usługami serwisowymi, a także wszelkich innych zgłoszeń, które otrzymujemy (np. przez pocztę e-mail czy dostępny na stronie i sklepie www formularz kontaktowy);  przechowywania danych w celach archiwalnych,  zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie wyrażonej zgody,  zapewnienia obsługi kart płatniczych i płatności BLIKiem,  prowadzenia analiz jakościowych i ilościowych dla celów statystycznych,  przechowywania danych w celach rozliczeniowych oraz w związku z obowiązkami podatkowymi PHU Rolmax Gabriel Kurzyna i innymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa  kontaktowania się z Panem/Panią w celach związanych ze świadczonymi przez PHU Rolmax, w tym:
a. prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem powszechnie dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności – za Pani/Pana zgodą – przez internet i telefon, a także - pod warunkiem uzyskania Pani/Pana wyraźnej zgody, wysyłanie Danych firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania produktów i usług lub przeprowadzania badań rynku („Marketing podmiotów zewnętrznych”).
b. organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych oraz konkursów – na podstawie wyrażonej zgody,
c. wsparcia finansowania fabrycznego, bankowego i pozostałej działalności kredytowej i ubezpieczeniowej – na podstawie wyrażonej zgody,
d. windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych oraz mediacji.

5.

W trakcie naszych działań Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial, autoryzowanym warsztatom, usługodawcom, mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów wymienionych powyżej. Przekazywanie danych firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu umożliwienia im wywiązania się z obowiązków dotyczących gwarancji i bezpieczeństwa produktów; świadczenie usług serwisowych również poprzez sieć autoryzowanych warsztatów; odpowiadanie na żądania klientów i
spełnianie ich; wysyłanie informacji o charakterze technicznym lub organizacyjnym; przeprowadzanie badań mających na celu poprawę jakości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, z uwagi na prawnie uzasadniony interes wytwórcy;

6.

Pani/Pana dane, w celu realizacji transakcji handlowych i zapisów zawieranych umów, mogą być także udostępniane następującym podmiotom: Agro-Masz, Bank Pekao SA, BNP Paribas Lease Group, BZ WBK Leasing, De Lage Landen Leasing Polska S.A., Cynkomet sp. z o.o., Grano-System, Hydramet sp. z o.o., Idea Leasing S.A, Kverneland Group, Pichon SA, Pronar sp. z o.o., PZU SA, Swimer, TUiR Warta, Unia Group, Woprol i in.

7.

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej lub elektronicznej, w tym: pocztą zwykłą lub elektroniczną, telefonicznie (np. połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks) i z wykorzystaniem wszelkich innych środków (np. witryn internetowych, aplikacji mobilnych).

8.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych,
c. statystycznych i archiwizacyjnych,
PHU Rolmax przechowuje dane w swoich systemach i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wymogów prawnych i umownych. Firma może nadal przechowywać dane przez dłuższy okres, gdy może to być konieczne do ochrony jej interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.
d. dane zgromadzone i przechowywane dla celów marketingowych
Dane przetwarzane do celów marketingowych i profilowania są przechowywane do czasu wycofania Pani/Pana zgody i, w każdym przypadku, zgodnie z wyżej wymienioną zasadą i wytycznymi przedstawionymi w tym zakresie przez właściwe organy ds. ochrony prywatności.
e. dane zgromadzone w związku z organizacją programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych będziemy przetwarzać przez czas ich trwania i okres rozliczenia przekazanych nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres, w którym PHU Rolmax Gabriel Kurzyna zobowiązane jest zachowania danych lub dokumentów, które je zawierają na potrzeby udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez upoważnione do tego podmioty. 7.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 8. Gwarantujemy Pani/Panu spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9.

Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Świdnik, 25.05.2018 r.