• Język: Polski
  • Zmień

Język:

Koszyk

regulamin nawigacje

##

                                             Regulamin sklepu internetowego nawigacje-rolnicze.pl

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji za pośrednictwem sklepu internetowego PHU Rolmax działającego pod adresem: nawigacje-rolnicze.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę – PHU Rolmax, ul. Piasecka 208, 21-040 Świdnik.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną przy Towarze/w informacji o Towarze. Podane w ten sposób ceny nie obejmują Kosztów dostawy Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT, b) Dostawcy – należy przez to rozmieć firmę kurierską, inną firmę spedycyjną oraz Pocztę Polską lub innego operatora publicznego, współpracujące ze Sprzedawcą,
c) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność do czynności prawnych,
d) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: nawigacje-rolnicze.pl e) Sprzedawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą i adresem: PHU Rolmax Gabriel Kurzyna, ul. Piasecka 208, 21-040 Świdnik, NIP: 713-187-71-15, REGON 430728013,
f) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru bezpośrednio do Klienta, g) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę dostępne na Sklepie,
h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone zgodnie z dyspozycją przez Klienta w Sklepie.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w standardowych godzinach pracy.

5. W przypadku promocji i sezonowych akcji rabatowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu są Klienci: a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu (rejestracja za pośrednictwem Strefy Klienta), b) nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu, którzy dokonają zakupów z użyciem opcji „Szybki zakup”.

2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się w Strefie Klienta (w szczególności podania następujących danych: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail oraz ustalenia przez Klienta indywidualnego loginu oraz hasła dostępowego),
b) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście w link wysłany na adres e-mailowy Klienta.
Czynności rejestracyjne związane z założeniem konta w „Strefie Klienta” Sklepu dokonywane są jednorazowo. Przy każdym następnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła dostępowego

3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru/Towarów do Koszyka i potwierdzenie złożonego zamówienia przez kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup”.

4. Klient nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru/towarów do Koszyka; potwierdzenie złożonego Zamówienia przez kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup” i podanie danych niezbędnych do zrealizowania
zamówienia zgodnie z zamieszczonym formularzem.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem i potwierdzeniem przyjęcia złożonego Zamówienia.

 

III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru/Towarów. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej, następuje poprzez wysyłkę do Klienta informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia złożonego przez Klienta do realizacji.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. poprzez dodatkowy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień, w szczególności:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży,
c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24/24 przez wszystkie dni w roku.

5. Towar objęty potwierdzonym Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego wybranego operatora pocztowego.

6. Zamówienia zawierane za pośrednictwem Sklepu są przechowywane przez system informatyczny Sprzedającego przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty realizacji zamówienia. Szczegóły tychże są udostępniane wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów. Ponadto każdy zarejestrowany Klient ma, po zalogowaniu do swojego konta w „Strefie Klienta”, dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu.

7. Warunki umowy sprzedaży Towarów określone są w niniejszym Regulaminie, obowiązujących przepisach prawa oraz w toku indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

8. Sprzedawca wystawia i przesyła Klientowi dokumenty sprzedaży, w tym fakturę VAT oraz ewentualne korekty w formie papierowej, na życzenie w formie elektronicznej.

 

IV. Zasady płatności

1. Akceptujemy następujące formy płatności za zakupiony przez Klienta
Towar:
a) gotówką w wyznaczonym punkcie sprzedaży stacjonarnej części zamiennych PHU Rolmax (w przypadku odbioru osobistego Zamówienia),
b) gotówką (za pobraniem) u kuriera lub przedstawiciela operatora pocztowego w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
c) przedpłata w formie przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy, 
d) kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności online na stronie internetowej Sklepu
e) za pośrednictwem płatności On Line - 

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub w formie wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tytule przelewu należy umieścić:
- imię i nazwisko Klienta lub nazwa firmy,
- numer Zamówienia (przesłany w wiadomości od Sprzedawcy).

3. Płatności w formie przedpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego Sprzedającego, który każdorazowo zostanie wysłany na podany przez Klienta adres e-mail w potwierdzeniu złożonego Zamówienia.

4. Sprzedawca przewiduje również możliwość płatności gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w wyznaczonym punkcie sprzedaży stacjonarnej Rolmax (wyłącznie po uprzednim ustaleniu szczegółów ze Sprzedającym).

 

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia za pośrednictwem Dostawcy w formie przesyłki kurierskiej, przesyłki wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego, a także, wyłącznie po uprzednim ustaleniu zasad z Kupującym, w formie odbioru osobistego.

2. Odbioru osobistego Zamówienia może dokonać Klient lub osoba przez niego upoważniona (wymagana forma pisemna i uprzednie zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe).

3. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana maksymalnie do 7 dni roboczych (lub od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta ( w płatności za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy przedpłaty.

4. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie konieczności sprowadzenia części z państw leżących poza obszarem EOG) podany w pkt. 2 czas może ulec zmianie.

5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

6. Całkowite koszty związane z dostarczeniem Towaru, które oprócz ceny Towaru, ponosi Klient, są na bieżąco aktualizowane i podawane na stronie internetowej Sklepu nawigacje-rolnicze.pl przy składaniu Zamówienia.

 

VI. Zwrot zakupionego Towaru

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, powołując się na art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Takie oświadczenie można złożyć w ciągu 14 dni (w przypadku wysyłki liczy się data stempla pocztowego) od daty otrzymania/odbioru Towaru od Dostawcy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru we wspomnianym wyżej trybie, Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

2. W przypadku wspomnianego w pkt. 1 trybu odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę sprzedaży Towaru/Towarów uznaje się za niezawartą.

3. Zwracany towar musi być fabrycznie zapakowany i w nienaruszonym stanie, opakowanie produktu i jego zawartość nie może nosić śladów użytkowania (zadrapań i uszkodzeń).Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru ponosi Klient.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w określonych sytuacjach. Są one szczegółowo opisane w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i dotyczą m.in.:
a) umów związanych ze świadczeniem usług w sytuacji, gdy przedsiębiorca w całości wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia usługi, został poinformowany, że po wypełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) umowy, której przedmiotem jest przedmiot wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) umowy, której przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu do Klienta, ze względu na swoją specyfikę, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
d) umowy, której przedmiotem świadczenia jest przedmiot dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, a po otwarciu tego opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Klienta po dostarczeniu produktu.

5. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów oraz otrzymania z powrotem zwracanych Towarów.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

7. Zwrot towaru zamawianego na specjalne zamówienie Klienta może nie być możliwy.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej:
https://nawigacje-rolnicze.pl
Do każdego zwrotu musi być wypełniony formularz odstąpienia od umowy - w formie papierowej lub jako formularz elektroniczny. Do momentu otrzymania formularza zwrot nie będzie wysyłany.

9. Faktura korygująca będzie wysyłana tylko na żądanie klienta i tylko drogą elektroniczną

VII. Reklamacja Towaru

1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres: PHU Rolmax Gabriel Kurzyna ul. Piasecka 208, 21-040 Świdnik
b) przesłane na adres e-mail: swidnik@rolmax-sklep.pl
c) złożone osobiście w jednym ze sklepów. Lista sklepów znajduje się pod adresem: http://rolmax.net.pl/content/kontakt

2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu: https://nawigacje-rolnicze.pl/####inaczej

3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia stosownych dokumentów. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową lub telefoniczną.

4. Na towary udzielamy 2 lata gwarancji.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach związanych z obsługą transakcji realizowanych za pośrednictwem Sklepu; wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także – na podstawie odrębnej zgody Klienta – w celach marketingowych.

2. Szczegółowe informacje nt. sposobów i celów przetwarzania danych osobowych, przysługujących prawach i okresie przechowywania danych, znajdują się w Informacji o Polityce Prywatności: https://nawigacje-rolnicze.pl/prywatnosc,p6.html 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy o kontakt z wyznaczonym pracownikiem: rolmax@rolmax.net.pl, tel. 81 723 69 60.

 

IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych towarami oferowanymi na Sklepie i obsługą transakcji zawieranych za pośrednictwem Sklepu Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą, w następujący sposób:

a) osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem: PHU Rolmax Gabriel Kurzyna ul. Piasecka 208, 21-040 Świdnik
b) telefonicznie pod numerami telefonów: 509 497 302, 506 212 123
d) za pośrednictwem e-mail: swidnik@rolmax-sklep.pl

 

X. Postanowienia końcowe

  1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.